Výzva na predkladanie ponúk

04.09.2017 10:24

Agrofarma, spol. s r.o.Nálepkovo 452, 053 33 Nálepkovo, IČO: 36 217 247

vyhlasuje „Výzvu na predkladanie ponúk“

na zákazku s názvom: Rekonštrukcia objektov ŽV

s predmetom zákazky: SO-01 Kravín, SO-02 Ovčín, SO-03 Sklad objemového krmiva,SO-04 Kravín

s lehotou na predkladanie ponúk do 29.9.2017 do 12:00 hod.

Plné znenie výzvy na predkladanie ponúk a súťažné podklady si môžu záujemcovia písomne (poštou/mailom) vyžiadať na adrese uvedenej v záhlaví výzvy a u kontaktnej osoby:

Ing. Ladislav Piga, tel: 0902/916160, e-mail: agrofarma.nalepkovo@gmail.com